Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

a.      Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť  KK DENT s.r.o., so sídlom Pod Táborom 2801/29, 080 01 Prešov, IČO: 31727557 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka č. 3042/P (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

KK DENT s.r.o., so sídlom Táborom 2801/29, 080 01 Prešov,    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka č. 3042/P

     IČO: 31727557    

     DIČ: 2020524253
IČ DPH: SK2020524253

 

     Telefón: +421(0)51 77 23 449
Email: kkdent@kkdent.sk

 

 1. Objednávka tovaru môže byť uskutočnená písomne, prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mailom) alebo faxom. Každá objednávka musí obsahovať minimálne identifikáciu kupujúceho a identifikáciu tovaru (názov tovaru, kód tovaru, množstvo a miesto dodania). Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje súhlas v týmito obchodnými podmienkami.

 2. Kúpna zmluva je uzatvorená buď potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcemu alebo konkludentným jednaním predávajúceho spočívajúceho v dodaní tovaru alebo jeho časti podľa objednávky.

2. Ceny a zľavy

 1. Cenou tovaru sa rozumie cena stanovená v cenníku predávajúceho platného ku dňu uskutočnenia objednávky tovaru, pokiaľ v písomnej kúpnej zmluve nie je ustanovené inak.

 2. Cena tovaru rešpektuje prípadnú cenovú reguláciu stanovenú špecifickými právnymi predpismi či rozhodnutím cenových orgánov.

3. Náklady na dopravu

 1. V prípade objednávky v hodnote prevyšujúcu120 EUR s DPH sa dodávka tovaru uskutočňuje bez nákladov na dopravu. Dopravné je zahrnuté v cene tovaru.

 2. V prípade objednávky v hodnote do 120 EUR s DPH, sa účtujú ku kúpnej cene tovaru aj náklady na dopravu tovaru z miesta dodania vo výške 4,90 EUR s DPH.

4. Dodacie podmienky

 1. Jednotlivé čiastočné dodávky budú kupujúcemu dodávané na základe záväznej objednávky.

 2. Štandardná dodacia lehota sú 3 pracovné dni od obdŕžania objednávky od kupujúceho, pokiaľ v písomnej kúpnej zmluve nie je uvedené inak a predávajúci má tovar na sklade.

 3. Miestom plnenia je adresa kupujúceho uvedená na objednávke, ak nebolo dohodnuté inak.

 4. Pri väčších objednávkach je predávajúci oprávnený uskutočňovať čiastočné dodávky. Každá čiastočná dodávka sa považuje za uskutočnenie jednej zvláštnej objednávky v zmysle týchto obchodných podmienok.

 5. Za doklady potrebné k prevzatiu a používaniu tovaru sa považuje faktúra a dodací list (okrem prípadu, ak dodací list je súčasťou faktúry), prepravný list v prípade doručenia tovaru dojednaným prepravcom, alebo odovzdávajúci protokol v prípade, že to povaha tovaru predpokladá. U zdravotníckych pomôcok je súčasťou dodávky takisto návod na použitie, u liečivých prípravkoch príbalová informácia.

 6. Tovar bude zabalený, uložený a riadne zaistený pre účel prepravy podľa obvyklých zvyklostí.

 7. Dodaním tovaru sa rozumie jeho prevzatie kupujúcim. Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci predávajúcemu na dodacom liste, prepravnom liste alebo faktúre, podpisom oprávnenej osoby.

 8. Liečivé prípravky sa predávajú podľa podmienok stanoveným zákonom č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

5. Platobné podmienky

 1. Predávajúci vystaví kupujúcemu na tovaru faktúru (daňový doklad) na každú dodávku tovaru.

 2. Daňový doklad (faktúra) je splatná :

  1. pri prevzatí tovaru, ak je tovar dodávaný na dobierku alebo pri osobnom odbere, pokiaľ nie je dohodnuté inak,

  2. v lehote, ktorá je dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim

 3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu tovaru na základe vystaveného dokladu – faktúry najneskôr v deň splatnosti, v prípade doručenia zásielky na dobierku alebo pri osobnom odbere ihneď.

 4. V prípade omeškania úhrady je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý (aj začatý) deň omeškania úhrady, a to až do zaplatenia dlžnej čiastky.

 5. Peňažný záväzok je splnený pripísaním dlžnej čiastky na účet predávajúceho, alebo platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru.

 6. Náklady spojené s vymáhaním dlžnej kúpnej ceny za dodaný tovar po splatnosti idú na ťarchu kupujúceho. Predávajúci má nárok na náhradu ďalších škôd vzniknutých v súvislosti s omeškaním plnenia peňažného záväzku.

 7. Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny za dodaný tovaru dlhšie ako 30 dní, predávajúci má právo odstúpiť od jednotlivej kúpnej zmluvy.

6. Výhrada vlastníctva

 1. Dodaný tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 2. Kupujúci je oprávnený obvyklým spôsobom disponovať s dodaným tovarom, u ktorého nedošlo k úplnému zaplateniu kúpnej ceny a je teda stále vo vlastníctve predávajúceho, okrem jeho scudzenia, toto oprávnenie sa automaticky ruší, pokiaľ by bol na kupujúceho podaný návrh na vyhlásenie úpadku (konkurzu) alebo likvidácie.

7. Reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré mal tovar v dobe jeho prevzatia kupujúcim ako aj za chyby kvality, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe a na tovar sa vzťahuje poskytnutá záruka.

 2. Kupujúci je povinný tovar prezrieť pri jeho prevzatí alebo najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 3. Kupujúci je povinný viditeľné chyby písomne uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 4. Kupujúci je povinný skryté chyby, ktoré mal tovar v dobe jeho prevzatia kupujúcim uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa ich zistenia, najdlhšie po dobu dvoch rokov od prevzatia tovaru.

 5. Kupujúci je povinný uplatniť chyby kvality, na ktoré sa vzťahuje záruka, do 14 dní od dňa ich zistenia, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

 6. Kupujúci musí reklamáciu uplatniť písomne formou doporučeného listu. Pre posúdenie, či reklamácia bola uplatnená v súlade s vyššie uvedenými lehotami je rozhodujúci dátum pečiatky doručovateľa poštových zásielok.

 7. Oznámenie o chybách musí obsahovať hlavne číslo faktúry, názov alebo katalógové číslo tovaru, popis chyby alebo presné určenie ako sa prejavuje, príp. počet reklamovaných kusov.

 8. Predávajúci posúdi a vyrieši reklamáciu v lehote 30 dní od obdŕžania oznámenia o chybách tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný len k náhradnej dodávke. Ak by náhradná dodávka nebola možná alebo sa nevydarila alebo predávajúci nevyriešil reklamáciu v stanovenej lehote, môže kupujúci v rámci zákonných ustanovení odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, pokiaľ chyba tovaru nebráni v jeho používaní. V prípade, že sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na výške zľavy z kúpnej ceny, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy alebo žiadať zľavu z kúpnej ceny písomne formou doporučeného listu, predávajúci v tomto prípade vráti kupujúcemu kúpnu cenu alebo poskytne zľavu z kúpnej ceny do 14 dní od obdŕžania oznámenia o odstúpení od zmluvy alebo žiadosti o zľavu z kúpnej ceny a má právo v rovnakej lehote žiadať vrátenie tovaru. Predávajúci nie je v omeškaní s vrátením kúpnej ceny, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s vrátením chybného tovaru. To neplatní, ak zákon záväzne stanoví niečo iného.

8. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni v plnení ich povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo ich následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predpokladala, za tieto okolnosti sa považuje predovšetkým vojna, protestné akcie, občianske vojny, opatrenia alebo zákazy štátnych orgánov, nedostatok energie alebo surovín, poruchy prevádzkovania predávajúceho atď. Okolnosti vylúčenia zodpovednosti majú za následok, že predávajúci nie je po dobu ich trvania v omeškaní s dodávkou tovaru a nezodpovedá za spôsobené škody v dôsledku týchto prekážok. Nárok na náhradu škody zo strany kupujúceho v týchto prípadoch neexistuje.

 2. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím objednaného tovaru alebo so zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar, predávajúci je oprávnený odstúpiť už od uzatvorenej zmluvy na ďalšiu dodávku tovaru (akceptované objednávky) alebo neakceptovať ďalšiu objednávku tovaru.

9. Spätné zásielky

 1. Ak je kupujúcim pacient či iný spotrebiteľ, môže od zmluvy odstúpiť i bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade je povinný vrátiť tovar predávajúcemu v neporušenom obale. V prípade, že kupujúci vráti tovar v porušenom obale či ho nevráti vôbec, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške dojednanej kúpnej ceny.

 2. Ostatné spätné zásielky budú prijímané len v prípade oprávnenej reklamácie či predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.

10. Náhrada škôd

 1. Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú chybou tovaru. Náhrada škody v ostatných prípadoch je obmedzená len na náhradu skutočnej škody.